<![CDATA[YYC原億昌機械股份有限公司]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese Fri, 26 May 2017 11:22:53 +0800 3600 News update(2017/Jul/27 17:52:05) http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/supplier_news.html News update (2017/Jul/27 17:52:05) news Thu, 27 Jul 2017 17:52:05 +0800 <![CDATA[齒條 Content of Racks 齒條目錄 ()(2017/Apr/26 09:51:33)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Content-of-Racks--.html 齒條 產品目錄 

(2017/Apr/26 09:51:33)]]>
Wed, 26 Apr 2017 09:51:33 +0800
<![CDATA[齒條 Rack Code Instruction 齒條型號說明 ()(2017/Apr/26 09:52:16)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Rack-Code-Instruction--.html 齒條型號說明 

(2017/Apr/26 09:52:16)]]>
Wed, 26 Apr 2017 09:52:16 +0800
<![CDATA[齒條 Manual 齒條安裝手冊 ()(2017/Apr/26 09:56:28)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Instruction-of-Rack-Assembly-Steps-.html Instruction of Rack Assembly Steps 齒條安裝手冊1

Instruction of Rack Assembly Steps 齒條安裝手冊2

Instruction of Rack Assembly Steps 齒條安裝手冊2

Instruction of Rack Assembly Steps 齒條安裝手冊4

Instruction of Rack Assembly Steps 齒條安裝手冊5

Instruction of Rack Assembly Steps 齒條安裝手冊6

Instruction of Rack Assembly Steps 齒條安裝手冊7

Instruction of Rack Assembly Steps 齒條安裝手冊8

 

 

(2017/Apr/26 09:56:28)]]>
Wed, 26 Apr 2017 09:56:28 +0800
<![CDATA[齒條 CSTGH-Q5 齒條 直齒齒研齒條 ()(2017/Dec/13 11:00:09)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CSTGH-Q5--.html 品質等級 DIN 5 

系列 CSTGH-Q5 直齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 50~55°
硬化處理後四面研磨與齒研
室溫在攝氏25°為準

總齒距誤差GTf /1000 ≦0.026 mm

型號與規格:

CSTGH02010-Q5 24*24*1005.31L*M2

CSTGH03010-Q5 29*29*1017.88L*M3

CSTGH04010-Q5 39*39*1005.31L*M4

CSTGH05010-Q5 49*39*1005.31L*M5

 

CSTGH-Q5 直齒齒研齒條

(2017/Dec/13 11:00:09)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:00:09 +0800
<![CDATA[齒條 CSTGH-Q6 齒條 直齒齒研齒條 ()(2017/Dec/13 11:42:37)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CSTGH-Q6--.html 品質等級 DIN 6

系列 CSTGH-Q6 直齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 50~55°
硬化處理後四面研磨與齒研

總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.036 mm
GTf /2000 ≦0.047 mm ( ≦0.024/1000 mm)

型號與規格:

CSTGH01510-Q6 17*17*999.03L*M1.5

CSTGH02010-Q6 24*24*1005.31L*M2

CSTGH02020-Q6 24*24*2010.62L*M2

CSTGH03010-Q6 29*29*1017.88L*M3

CSTGH03020-Q6 29*29*2035.75L*M3

CSTGH04010-Q6 39*39*1005.31L*M4

CSTGH04020-Q6 39*39*2010.62L*M4

CSTGH05010-Q6 49*39*1005.31L*M5

CSTGH05020-Q6 49*39*2010.62L*M5

CSTGH06010-Q6 59*49*1017.88L*M6

CSTGH06020-Q6 59*49*2035.75L*M6

CSTGH08010-Q6 79*79*1005.31L*M8

CSTGH08020-Q6 79*79*2010.61L*M8

CSTGH10010-Q6 99*99*1005.31L*M10

CSTGH12010-Q6 120*120*1017.88L*M12

 

 

CSTGHT-Q6 直齒齒研齒條

(2017/Dec/13 11:42:37)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:42:37 +0800
<![CDATA[齒條 CSTGH-Q7 齒條 直齒齒研齒條 ()(2017/Dec/13 11:43:05)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CSTGH-Q7--.html 品質等級 DIN 7

系列 CSTGH-Q7 直齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 50~55°
硬化處理後四面研磨與齒研

總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.048 mm
GTf /2000 ≦0.062 mm ( ≦0.034/1000 mm)

型號與規格:

CSTGH01510-Q7 17*17*999.03L*M1.5

CSTGH02010-Q7 24*24*1005.31L*M2

CSTGH02020-Q7 24*24*2010.62L*M2

CSTGH03010-Q7 29*29*1017.88L*M3

CSTGH03020-Q7 29*29*2035.75L*M3

CSTGH04010-Q7 39*39*1005.31L*M4

CSTGH04020-Q7 39*39*2010.62L*M4

CSTGH05010-Q7 49*39*1005.31L*M5

CSTGH05020-Q7 49*39*2010.62L*M5

CSTGH06010-Q7 59*49*1017.88L*M6

CSTGH06020-Q7 59*49*2035.75L*M6

CSTGH08010-Q7 79*79*1005.31L*M8

CSTGH08020-Q7 79*79*2010.61L*M8

CSTGH10010-Q7 99*99*1005.31L*M10

CSTGH12010-Q7 120*120*1017.88L*M12

 

CSTGH-Q7 直齒齒研齒條

(2017/Dec/13 11:43:05)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:43:05 +0800
<![CDATA[齒條 CSTM-Q8 齒條 直齒精銑齒條 ()(2017/Dec/13 11:20:56)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CSTM-Q8--.html 品質等級 DIN 8

系列 CSTM-Q8 直齒精铣齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 10~12°


總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.06 mm
GTf /2000 ≦0.08 mm

型號與規格:

CSTM01510-Q8 17*17*999.03L*M1.5

CSTM02010-Q8 25*24*1005.31L*M2

CSTM02020-Q8 25*24*2010.62L*M2

CSTM03010-Q8 30*29*1017.88L*M3

CSTM03020-Q8 30*29*2035.75L*M3

CSTM04010-Q8 40*39*1005.31L*M4

CSTM04020-Q8 40*39*2010.62L*M4

CSTM05010-Q8 49*39*1005.31L*M5

CSTM05020-Q8 49*39*2010.62L*M5

CSTM06010-Q8 59*49*1017.88L*M6

CSTM06020-Q8 59*49*2035.75L*M6

CSTM08010-Q8 79*79*1005.31L*M8

CSTM08020-Q8 79*79*2010.61L*M8

CSTM10010-Q8 99*99*1005.31L*M10

CSTM12010-Q8 120*120*1017.88L*M12

CSTM-Q8 直齒精铣齒條

(2017/Dec/13 11:20:56)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:20:56 +0800
<![CDATA[齒條 CSTMQ-Q8 齒條 直齒調質齒條 ()(2017/Dec/13 11:25:17)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CSTMQ-Q8--.html 品質等級 DIN 8

系列 CSTMQ-Q8 直齒調質齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 18~20°


總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.06 mm
GTf /2000 ≦0.08 mm

型號與規格:

CSTMQ01510-Q8 17*17*999.03L*M1.5

CSTMQ02010-Q8 25*24*1005.31L*M2

CSTMQ02020-Q8 25*24*2010.62L*M2

CSTMQ03010-Q8 30*29*1017.88L*M3

CSTMQ03020-Q8 30*29*2035.75L*M3

CSTMQ04010-Q8 40*39*1005.31L*M4

CSTMQ04020-Q8 40*39*2010.62L*M4

CSTMQ05010-Q8 49*39*1005.31L*M5

CSTMQ05020-Q8 49*39*2010.62L*M5

CSTMQ06010-Q8 59*49*1017.88L*M6

CSTMQ06020-Q8 59*49*2035.75L*M6

CSTMQ08010-Q8 79*79*1005.31L*M8

CSTMQ08020-Q8 79*79*2010.61L*M8

CSTMQ10010-Q8 99*99*1005.31L*M10

CSTMQ12010-Q8 120*120*1017.88L*M12

CSTMQ-Q8 直齒調質齒條

(2017/Dec/13 11:25:17)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:25:17 +0800
<![CDATA[齒條 CSTMH-Q10 齒條 直齒硬化齒條 ()(2017/Dec/13 11:32:58)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CSTMH-Q10--.html 品質等級 DIN 10

系列 CSTMH-Q10 直齒調質齒條
材料 45C (中碳鋼)
硬度 HRC 50~55°

高週波後,側面有黑痕,可另增表面處理(噴砂、磷酸鹽、表面
研磨)以美化表面。


總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.15 mm


型號與規格:

CSTMH01510-Q10 17*17*999.03L*M1.5

CSTMH02010-Q10 24*24*1005.31L*M2

CSTMH02020-Q10 24*24*2010.62L*M2

CSTMH03010-Q10 29*29*1017.88L*M3

CSTMH03020-Q10 29*29*2035.75L*M3

CSTMH04010-Q10 39*39*1005.31L*M4

CSTMH04020-Q10 39*39*2010.62L*M4

CSTMH05010-Q10 49*39*1005.31L*M5

CSTMH05020-Q10 49*39*2010.62L*M5

CSTMH06010-Q10 59*49*1017.88L*M6

CSTMH06020-Q10 59*49*2035.75L*M6

CSTMH08010-Q10 79*79*1005.31L*M8

CSTMH10010-Q10 99*99*1005.31L*M10

 

CSTMH-Q10 直齒硬化齒條

(2017/Dec/13 11:32:58)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:32:58 +0800
<![CDATA[齒條 CHTGH-Q5 齒條 斜齒齒研齒條 ()(2017/Dec/13 11:36:16)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CHTGH-Q5--.html 品質等級 DIN 5


系列 CHTGH-Q5 斜齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 50~55°
硬化處理後四面研磨與齒研
室溫在攝氏25°為準

總齒距誤差 / Total Pitch Error :
GTf /1000 ≦0.026 mm

型號與規格:

CHTGH02010-Q5 24*24*1000L*M2

CHTGH03010-Q5 29*29*1000L*M3

CHTGH04010-Q5 39*39*1000L*M4

CHTGH05010-Q5 49*39*1000L*M5

 

CHTGH-Q5 斜齒齒研齒條

(2017/Dec/13 11:36:16)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:36:16 +0800
<![CDATA[齒條 CHTGH-Q6 齒條 斜齒齒研齒條 ()(2017/Dec/13 11:42:12)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CHTGH-Q6--.html 品質等級 DIN 6

系列 CHTGH-Q6 斜齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 50~55°
硬化處理後四面研磨與齒研

總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.036 mm
GTf /2000 ≦0.047 mm ( ≦0.024/1000 mm)

型號與規格:

CHTGH01510-Q6 17*17*1000L*M1.5

CHTGH02010-Q6 24*24*1000L*M2

CHTGH02020-Q6 24*24*2000L*M2

CHTGH03010-Q6 29*29*1000L*M3

CHTGH03020-Q6 29*29*2000L*M3

CHTGH04010-Q6 39*39*1000L*M4

CHTGH04020-Q6 39*39*2000L*M4

CHTGH05010-Q6 49*39*1000L*M5

CHTGH05020-Q6 49*39*2000L*M5

CHTGH06010-Q6 59*49*1000L*M6

CHTGH06020-Q6 59*49*2000L*M6

CHTGH08010-Q6 79*79*960L*M8

CHTGH08020-Q6 79*79*1920L*M8

CHTGH10010-Q6 99*99*1000L*M10

CHTGH12010-Q6 120*120*1000L*M12

 

 

CHTGH-Q6 斜齒齒研齒條

(2017/Dec/13 11:42:12)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:42:12 +0800
<![CDATA[齒條 CHTGH-Q7 齒條 斜齒齒研齒條 ()(2017/Dec/13 11:45:44)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CHTGH-Q7--.html 品質等級 DIN 7

系列 CHTGH-Q7 斜齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 50~55°
硬化處理後四面研磨與齒研

總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.048 mm
GTf /2000 ≦0.062 mm ( ≦0.034/1000 mm)

型號與規格:

CHTGH01510-Q7 17*17*1000L*M1.5

CHTGH02010-Q7 24*24*1000L*M2

CHTGH02020-Q7 24*24*2000L*M2

CHTGH03010-Q7 29*29*1000L*M3

CHTGH03020-Q7 29*29*2000L*M3

CHTGH04010-Q7 39*39*1000L*M4

CHTGH04020-Q7 39*39*2000L*M4

CHTGH05010-Q7 49*39*1000L*M5

CHTGH05020-Q7 49*39*2000L*M5

CHTGH06010-Q7 59*49*1000L*M6

CHTGH06020-Q7 59*49*2000L*M6

CHTGH08010-Q7 79*79*960L*M8

CHTGH08020-Q7 79*79*1920L*M8

CHTGH10010-Q7 99*99*1000L*M10

CHTGH12010-Q7 120*120*1000L*M12

 

CHTGH-Q7 斜齒齒研齒條

(2017/Dec/13 11:45:44)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:45:44 +0800
<![CDATA[齒條 CHTM-Q8 齒條 斜齒精銑齒條 ()(2017/Dec/13 11:51:05)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CHTM-Q8--.html 品質等級 DIN 8

系列 CHTM-Q8 斜齒精铣齒條
材料 45C (中碳鋼)
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 10~12°


總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.06 mm
GTf /2000 ≦0.08 mm

型號與規格:

CHTM01510-Q8 17*17*1000L*M1.5

CHTM02010-Q8 25*24*1000L*M2

CHTM02020-Q8 25*24*2000L*M2

CHTM03010-Q8 30*29*1000L*M3

CHTM03020-Q8 30*29*2000L*M3

CHTM04010-Q8 40*39*1000L*M4

CHTM04020-Q8 40*39*2000L*M4

CHTM05010-Q8 49*39*1000L*M5

CHTM05020-Q8 49*39*2000L*M5

CHTM06010-Q8 59*49*1000L*M6

CHTM06020-Q8 59*49*2000L*M6

CHTM08010-Q8 79*79*1000L*M8

CHTM08020-Q8 79*79*2000L*M8

CHTM10010-Q8 99*99*1000L*M10

 

CHTM-Q8 斜齒精銑齒條

(2017/Dec/13 11:51:05)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:51:05 +0800
<![CDATA[齒條 CHTMQ-Q8 齒條 斜齒調質齒條 ()(2017/Dec/13 11:52:55)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CHTMQ-Q8--.html 品質等級 DIN 8

系列 CHTMQ-Q8 斜齒精铣齒條
材料 45C (中碳鋼)
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 18~20°


總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.06 mm
GTf /2000 ≦0.08 mm

型號與規格:

CHTMQ01510-Q8 17*17*1000L*M1.5

CHTMQ02010-Q8 25*24*1000L*M2

CHTMQ02020-Q8 25*24*2000L*M2

CHTMQ03010-Q8 30*29*1000L*M3

CHTMQ03020-Q8 30*29*2000L*M3

CHTMQ04010-Q8 40*39*1000L*M4

CHTMQ04020-Q8 40*39*2000L*M4

CHTMQ05010-Q8 49*39*1000L*M5

CHTMQ05020-Q8 49*39*2000L*M5

CHTMQ06010-Q8 59*49*1000L*M6

CHTMQ06020-Q8 59*49*2000L*M6

CHTMQ08010-Q8 79*79*1000L*M8

CHTMQ08020-Q8 79*79*2000L*M8

CHTMQ10010-Q8 99*99*1000L*M10

CHTMQ-Q8 斜齒調質齒條

(2017/Dec/13 11:52:55)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:52:55 +0800
<![CDATA[齒條 CHTMH-Q10 齒條 斜齒硬化齒條 ()(2017/Dec/13 11:56:43)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CHTMH-Q10--.html 品質等級 DIN 10

系列 CHTMH-Q10 斜齒齒研齒條
材料 45C (中碳鋼)
右旋角 19°31'42"
硬度 HRC 50~55°
高週波後,側面有黑痕,可另增表面處理(噴砂、磷酸鹽、
表面研磨)以美化表面。

總齒距誤差/Total Pitch Error:
GTf /1000 ≦0.15 mm

型號與規格:

CHTMH01510-Q10 17*17*1000L*M1.5

CHTMH02010-Q10 24*24*1000L*M2

CHTMH02020-Q10 24*24*2000L*M2

CHTMH03010-Q10 29*29*1000L*M3

CHTMH03020-Q10 29*29*2000L*M3

CHTMH04010-Q10 39*39*1000L*M4

CHTMH04020-Q10 39*39*2000L*M4

CHTMH05010-Q10 49*39*1000L*M5

CHTMH05020-Q10 49*39*2000L*M5

CHTMH06010-Q10 59*49*1000L*M6

CHTMH06020-Q10 59*49*2000L*M6

CHTMH08010-Q10 79*79*960L*M8

CHTMH08020-Q10 79*79*1920L*M8

CHTMH10010-Q10 99*99*1000L*M10

CHTMH12010-Q10 120*120*1000L*M12

 

 

CHTMH-Q10

(2017/Dec/13 11:56:43)]]>
Wed, 13 Dec 2017 11:56:43 +0800
<![CDATA[導軌齒條 Content of Guideway Racks 導軌齒條目錄 ()(2017/Apr/26 10:00:12)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Content-of-Guideway-Racks-.html Content of Guideway Rack 導軌齒條目錄 

(2017/Apr/26 10:00:12)]]>
Wed, 26 Apr 2017 10:00:12 +0800
<![CDATA[導軌齒條 Guideway Rack Code Instruction 導軌齒條型號說明 ()(2017/Apr/26 10:01:29)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Guideway-Rack-Code-Instruction-.html Guideway Rack Code Instruction 

(2017/Apr/26 10:01:29)]]>
Wed, 26 Apr 2017 10:01:29 +0800
<![CDATA[導軌齒條 MSVGH-CP-Q6 導軌齒條 直齒V型齒研導軌齒條 ()(2017/Apr/20 16:17:22)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/guidewayracksMSVGHCP.html MSVGH-CP-Q6 直齒V型齒研導軌齒條

(2017/Apr/20 16:17:22)]]>
Thu, 20 Apr 2017 16:17:22 +0800
<![CDATA[導軌齒條 MNVGH-00-Q6 導軌齒條 V型研磨導軌 ()(2017/Apr/25 09:59:00)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/MNVGH-00-.html MNVGH-00-Q6 V型研磨導軌

 

(2017/Apr/25 09:59:00)]]>
Tue, 25 Apr 2017 09:59:00 +0800
<![CDATA[導軌齒條 MSTGH-00-Q6 導軌齒條 齒研平軌齒條 ()(2017/Apr/20 15:38:06)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/MSTGH-00-Q6--.html MSTGH-CP-Q6 齒研平軌齒條

 

(2017/Apr/20 15:38:06)]]>
Thu, 20 Apr 2017 15:38:06 +0800
<![CDATA[導軌齒條 MNTGH-00-Q6 導軌齒條 研磨平面導軌 ()(2017/Apr/21 08:40:00)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/MNTGH-00-Q6--.html  MNTGH-00-Q6 研磨平面導軌

 

(2017/Apr/21 08:40:00)]]>
Fri, 21 Apr 2017 08:40:00 +0800
<![CDATA[齒輪 Content of Pinions 齒輪目錄 ()(2017/Apr/26 10:02:08)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Content-of-Pinions-.html Content of Pinions 齒輪目錄 

(2017/Apr/26 10:02:08)]]>
Wed, 26 Apr 2017 10:02:08 +0800
<![CDATA[齒輪 Pinions Code Instruction 齒輪型號說明 ()(2017/Apr/26 10:02:58)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Pinions-Code-Instruction-.html Pinions Code Instruction 齒輪型號說明 

(2017/Apr/26 10:02:58)]]>
Wed, 26 Apr 2017 10:02:58 +0800
<![CDATA[齒輪 CSGH-Q6 系列 齒輪 直齒齒研齒輪 ()(2017/Apr/25 10:06:41)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CSGH-Q6--.html CSGH-Q6-1 直齒齒研齒輪CSGH-Q6-2 直齒齒研齒輪

CSGH-Q6 -3 直齒齒研齒輪CSGH-Q6-4 直齒齒研齒輪

CSGH-Q6-5 直齒齒研齒輪

CSGH-Q6-6 直齒齒研齒輪

 

(2017/Apr/25 10:06:41)]]>
Tue, 25 Apr 2017 10:06:41 +0800
<![CDATA[齒輪 CSGH-Q7 系列 齒輪 直齒齒研齒輪 ()(2017/Apr/25 10:06:59)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CSGH-Q7---.html CSGH-Q7-1 直齒齒研齒輪

CSGH-Q7-2 直齒齒研齒輪

CSGH-Q7-3 直齒齒研齒輪

CSGH-Q7-4 直齒齒研齒輪

CSGH-Q7-5 直齒齒研齒輪

CSGH-Q7-6 直齒齒研齒輪

 

(2017/Apr/25 10:06:59)]]>
Tue, 25 Apr 2017 10:06:59 +0800
<![CDATA[齒輪 CSM-Q8 系列 齒輪 直齒齒輪 ()(2017/Apr/21 13:26:45)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CSM-Q8---.html CSM-Q8-1 直齒齒輪

CSM-Q8-2 直齒齒輪

CSM-Q8-3 直齒齒輪

CQM-Q8-4 直齒齒輪

CSM-Q8-5 直齒齒輪

CSM-Q8-6 直齒齒輪

CSM-Q8-7 直齒齒輪

CSM-Q8-8 直齒齒輪

CSM-Q8-9 直齒齒輪

 

 

(2017/Apr/21 13:26:45)]]>
Fri, 21 Apr 2017 13:26:45 +0800
<![CDATA[齒輪 CSMH-Q10 系列 齒輪 直齒硬化齒輪 ()(2017/Apr/21 13:39:26)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CSMH-Q10---.html CSMH-Q10-1 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-2 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-3 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-4 直齒硬化齒輪CSMH-Q10-5 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-6 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-7 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-8 直齒硬化齒輪

CSMH-Q10-9 直齒硬化齒輪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2017/Apr/21 13:39:26)]]>
Fri, 21 Apr 2017 13:39:26 +0800
<![CDATA[齒輪 CHGH-Q6 系列 齒輪 斜齒齒研齒輪 ()(2017/Apr/25 10:07:13)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CHGH-Q6---.html CHGH-Q6-1 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q6-2 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q6-3 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q6-4 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q6-5 斜齒齒研齒輪

 

 

 

 

 

(2017/Apr/25 10:07:13)]]>
Tue, 25 Apr 2017 10:07:13 +0800
<![CDATA[齒輪 CHGH-Q7 系列 齒輪 斜齒齒研齒輪 ()(2017/Apr/25 10:07:24)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CHGH-Q7---.html CHGH-Q7-1 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q7-2 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q7-3 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q7-4 斜齒齒研齒輪

CHGH-Q7-5 斜齒齒研齒輪

 

 

(2017/Apr/25 10:07:24)]]>
Tue, 25 Apr 2017 10:07:24 +0800
<![CDATA[齒輪 CHM-Q8 系列 齒輪 斜齒齒輪 ()(2017/Apr/25 10:07:52)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CHM-Q8---.html CHM-Q8-1 斜齒齒輪

CHM-Q8-2 斜齒齒輪CHM-Q8-3 斜齒齒輪

CHM-Q8-4 斜齒齒輪

CHM-Q8-5 斜齒齒輪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2017/Apr/25 10:07:52)]]>
Tue, 25 Apr 2017 10:07:52 +0800
<![CDATA[齒輪 CHMH-Q10 系列 齒輪 斜齒硬化齒輪 ()(2017/Apr/25 10:08:04)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/CHMH-Q10---.html CHMH-Q10-1 斜齒硬化齒輪

CHMH-Q10-2 斜齒硬化齒輪

CHMH-Q10-3 斜齒硬化齒輪

CHMH-Q10-4 斜齒硬化齒輪

CHMH-Q10-5 斜齒硬化齒輪

 

 

 

 

 

(2017/Apr/25 10:08:04)]]>
Tue, 25 Apr 2017 10:08:04 +0800
<![CDATA[齒輪 MHFGH-Q6系列 齒輪 斜齒法蘭齒研齒輪 ()(2017/Apr/25 10:08:16)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/MHFGH-Q6--.html MHFGH-Q6 斜齒法蘭齒研齒輪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2017/Apr/25 10:08:16)]]>
Tue, 25 Apr 2017 10:08:16 +0800
<![CDATA[滾輪 Content of Rollers 滾輪目錄 ()(2017/Apr/26 10:04:50)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Content-of-Rollers-.html Content of Rollers 滾輪目錄 

(2017/Apr/26 10:04:50)]]>
Wed, 26 Apr 2017 10:04:50 +0800
<![CDATA[滾輪 Roller Code Instruction 滾輪型號說明 ()(2017/Apr/26 10:04:20)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Roller-Code-Instruction-.html Roller Code Instruction 滾輪型號說明 

(2017/Apr/26 10:04:20)]]>
Wed, 26 Apr 2017 10:04:20 +0800
<![CDATA[滾輪 UV 導軌滾輪 ()(2017/Apr/20 17:08:58)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/vtyperoller.html UV 導軌滾輪

(2017/Apr/20 17:08:58)]]>
Thu, 20 Apr 2017 17:08:58 +0800
<![CDATA[滾輪 UR 導軌滾輪 ()(2017/Apr/20 17:19:05)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/UR-.html UR 平軌滾輪

(2017/Apr/20 17:19:05)]]>
Thu, 20 Apr 2017 17:19:05 +0800
<![CDATA[行星減速機 Content of Planetary Reducer 行星減速機目錄 ()(2017/Apr/26 10:05:36)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Content-of-Planetary-Reducer-.html Content of Planetary Reducer 

(2017/Apr/26 10:05:36)]]>
Wed, 26 Apr 2017 10:05:36 +0800
<![CDATA[行星減速機 Planetary Reducer Code Instruction 行星減速機型號說明 ()(2017/Apr/26 10:06:04)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Planetary-Reducer-Code-Instruction-.html Planetary Reducer Code Instruction 

(2017/Apr/26 10:06:04)]]>
Wed, 26 Apr 2017 10:06:04 +0800
<![CDATA[行星減速機 Product Advantage 行星減速機產品優勢 ()(2017/Apr/26 10:07:07)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Product-Advantage-.html Product Advantage 產品優勢 

(2017/Apr/26 10:07:07)]]>
Wed, 26 Apr 2017 10:07:07 +0800
<![CDATA[行星減速機 SR系列 行星減速機 直齒標準型減速機 P2:L1≦8 , L2≦12 ()(2017/May/23 08:46:46)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/SR--.html SR 行星減速機性能資料

SR L1 Ratio 3~10

SR L2 Ratio 15~100

(2017/May/23 08:46:46)]]>
Tue, 23 May 2017 08:46:46 +0800
<![CDATA[行星減速機 SCR系列 行星減速機 直齒圓型減速機 P2:L1≦8 , L2≦12 ()(2017/May/23 08:56:15)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/SCR---.html SCR 行星減速機性能資料

SCR L1 Ratio 3~10

SCR L2 Ratio 15~100

(2017/May/23 08:56:15)]]>
Tue, 23 May 2017 08:56:15 +0800
<![CDATA[行星減速機 HR系列 行星減速機 斜齒標準型減速機 PSL1≦1,L2≦3 P0L1≦3,L2≦5 P1L1≦5,L2≦7 ()(2017/May/23 09:00:46)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/HR--.html HR 行星減速機性能資料

HR L1 Ratio 3~10

 

 

HR L2 Ratio 15~100

(2017/May/23 09:00:46)]]>
Tue, 23 May 2017 09:00:46 +0800
<![CDATA[行星減速機 HER系列 行星減速機 斜齒經濟型減速機 P2:L1≦8 , L2≦12 ()(2017/May/23 09:09:50)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/HER--.html HER 行星減速機性能資料

HER L1 Ratio 3~10

HER L2 Ratio 15~100

(2017/May/23 09:09:50)]]>
Tue, 23 May 2017 09:09:50 +0800
<![CDATA[行星減速機 HSR系列 行星減速機 斜齒高鋼性減速機 PSL1≦1,L2≦3 P0L1≦3,L2≦5 P1L1≦5,L2≦7 P2L1≦7,L2≦9 ()(2017/Apr/25 09:53:39)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/HSR--.html HSR行星減速機性能資料

HSR L1斜齒高鋼性減速機

HSR L2 斜齒高鋼性減速機

(2017/Apr/25 09:53:39)]]>
Tue, 25 Apr 2017 09:53:39 +0800
<![CDATA[行星減速機 HCR系列 行星減速機 斜齒圓型減速機 P2:L1≦8 , L2≦12 ()(2017/Apr/25 09:53:59)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/HCR--.html HCR行星減速機性能資料

HCR L1 斜齒圓型減速機

HCR L2 斜齒圓型減速機

 

 

(2017/Apr/25 09:53:59)]]>
Tue, 25 Apr 2017 09:53:59 +0800
<![CDATA[行星減速機 HDR系列 行星減速機 斜齒盤型減速機 PSL1≦1,L2≦3 P0L1≦3,L2≦5 P1L1≦5,L2≦7 ()(2017/Apr/25 09:54:28)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/HDR--.html HDR 行星減速機性能資料

HDR L1 斜齒盤型減速機

HDR L2 斜齒盤型減速機

 

 

(2017/Apr/25 09:54:28)]]>
Tue, 25 Apr 2017 09:54:28 +0800
<![CDATA[消隙減速機 Content of Backlash Free Reducer 消隙減速機目錄 ()(2017/Apr/26 10:14:21)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Content-of-Backlash-Free-Reducer-.html Content of Backlash Free Reducer 

(2017/Apr/26 10:14:21)]]>
Wed, 26 Apr 2017 10:14:21 +0800
<![CDATA[消隙減速機 Backlash Free Reducer Code Instruction 消隙減速機型號說明 ()(2017/Apr/26 10:14:49)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/Backlash-Free-Reducer-Code-Instruction-.html Backlash Free Reducer Code Instruction 

(2017/Apr/26 10:14:49)]]>
Wed, 26 Apr 2017 10:14:49 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-3AX系列 消隙減速機 ()(2017/Apr/21 09:04:06)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/SC-3AX--SC-3AS--SC-3AH.html SC-3AX 消隙減速機

(2017/Apr/21 09:04:06)]]>
Fri, 21 Apr 2017 09:04:06 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-4FX系列 消隙減速機 ()(2017/Apr/21 09:02:21)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/SC-4FX-.html SC-4FX 消隙減速機

 

(2017/Apr/21 09:02:21)]]>
Fri, 21 Apr 2017 09:02:21 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-5FX系列 消隙減速機 ()(2017/Apr/21 09:20:25)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/SC-5FX-.html SC-5FX 消隙減速機

 

(2017/Apr/21 09:20:25)]]>
Fri, 21 Apr 2017 09:20:25 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-6FX系列 消隙減速機 ()(2017/Apr/21 09:50:24)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/SC-6FX-.html SC-6FX 消隙減速機

 

(2017/Apr/21 09:50:24)]]>
Fri, 21 Apr 2017 09:50:24 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-6AX系列 消隙減速機 ()(2017/Apr/21 09:49:58)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/SC-6AX-.html SC-6AX 消隙減速機

 

(2017/Apr/21 09:49:58)]]>
Fri, 21 Apr 2017 09:49:58 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-8AX系列 消隙減速機 ()(2017/Apr/21 09:53:03)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/SC-8AX-.html SC-8AX 消隙減速機

 

(2017/Apr/21 09:53:03)]]>
Fri, 21 Apr 2017 09:53:03 +0800
<![CDATA[消隙減速機 SC-8FX系列 消隙減速機 ()(2017/Apr/21 11:05:22)]]> http://www.yuan-yi-chang.com.tw/chinese/SC-8FX-.html SC-8FX 消隙減速機

 

(2017/Apr/21 11:05:22)]]>
Fri, 21 Apr 2017 11:05:22 +0800